Kompleksowe rozwiązanie dla firm STRESSBY

Home    /     Dla organizacji    /     Nowe motywacje – kompleksowe rozwiązanie dla firm STRESSBY

Stressby – kurs redukcji stresu

Idea – dlaczego chcemy nauczyć ludzi redukcji stresu?

Szacuje się, że skutków stresu w pracy doświadcza w Unii Europejskiej niemal co czwarty pracownik, a 50-60% przyczyn absencji chorobowej ma z nim związek. Stres zajmuje drugie miejsce (po dolegliwościach mięśniowo-szkieletowych) wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową.

Prawie jedna trzecia pracowników w Europie, ponad 40 milionów osób, doświadcza stresu związanego z pracą (EU-OSHA, 2002). Czwarte Europejskie Badanie Warunków Pracy (Parent-Thirion i in., 2007) wykazało, że w 2005 roku, 20% pracowników starej Unii (UE15) i 30% z dziesięciu nowych krajów członkowskich uważało, że ich zdrowie może ucierpieć wskutek stresu związanego z pracą. W 15 krajach członkowskich starej Unii, koszty stresu zawodowego i związanych z nim zaburzeń zdrowia psychicznego oszacowano na średnim poziomie między 3 a 4% produktu krajowego brutto, co daje kwotę 265 miliardów Euro rocznie (Levi, 2002). Na poziomie krajowym, szacuje się, że w Wielkiej Brytanii choroby odstresowe odpowiadają za utratę 6,5 miliona dni roboczych rokrocznie, kosztując pracodawców około 571 milionów Euro, a społeczeństwo 5,7 miliarda Euro w skali roku. W Szwecji, w 1999 roku, 14% z 15000 pracowników przebywających na długoterminowych zwolnieniach lekarskich, jako powód tych zwolnień wskazywało stres i napięcie psychiczne, a koszty tych zwolnień wyniosły 2,7 miliarda Euro (Koukoulaki, 2004). W ostatnim raporcie Europejskiej Agencji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (EU-OSHA, 2009) podano, że we Francji choroby odstresowe kosztują społeczeństwo od 830 milionów do 1 miliarda 656 milionów Euro.

Stres zawodowy, zmęczenie i depresja ściśle się nakładają. Światowa Organizacja Pracy (ILO, 2000) sza-cuje, że co najmniej 10% dorosłych w wieku produkcyjnym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce cierpi rocznie z powodu klinicznie stwierdzonej depresji, lęku, stresu lub wypalenia zawodowego. Problemy związane ze zdrowiem psychicznym, obok chorób naczyniowych i uszkodzeń narządu ruchu, stanowią obecnie jedną z trzech głównych przyczyn utraty zdolności do pracy (ILO, 2000). Dla przykładu od 15-30% brytyjskich pracowników cierpi na zaburzenia lękowe lub depresyjne, zaś 50% siły roboczej Finlandii zdradza niektóre objawy, przy czym 7% doświadcza ciężkiego wypalenia zawodowego (HSE, 2000; ILO, 2000; Smith i in., 2000). Światowa Organizacja Pracy wskazuje, że zmia¬ny zachodzące na rynku pracy – częściowo ze względu na skutki globalizacji gospodarczej – stanowią podstawową przyczynę takiego stanu zdrowia pracujących.

Jak wskazują̨dane ZUS, w 2017 roku lekarze wystawili niemal 21,5 mln zwolnień lekarskich, z których skorzystało ponad 6,5 mln ubezpieczonych, a pracownicy prze- bywali na nich ponad 281 mln dni. Firmy i Zakład UbezpieczeńSpołecznych wydały w tym czasie na zasiłki chorobowe ponad 17 mld zł.

Coraz więcej pracodawców ma świadomość́ tego, że efektywność́ pracowników zależy w największym stopniu od ich stanu fizycznego i psychicznego.

Dlatego teżpoza prywatnąopiekąmedyczną, czy kartąsportową(które sąjużw zasadzie standardem), oferuje kompleksowe programy well-being. Skupione sąone na edukacji i działaniach z obszaru zdrowia i żywienia, ale takżena sposobach mających na celu osiąganie równowagi psychicznej i energetycznej, które w połączeniu wpływają̨na dobre samopoczucie, a tym samym efektywność́zawodową, na którą̨składają̨sięmiędzy innymi: koncentracja na zadaniach, opa- nowanie, wytrwałość, odporność na stres, skłonnośćdo dostosowywania siędo trud- nych sytuacji. Wszystko to wpływa bowiem na maksymalne wykorzystanie posiadanych umiejętności i wiedzy.

Podsumowując:

 • Stres głównym czynnikiem zwolnień chorobowych
 • Jedną z najważniejszych przyczyn tego stanu, jest przeciążenie (tzw. overload), które przekłada się na ilość́ czasu poświęcanego na pracę i ograniczanie wypoczynku oraz na poziom stresu.
 • Występującym często, a nie wymienianym w raportach powodem stresu jest również konieczność́ dostosowywania się wymogów współczesnego środowiska pracy czy brak umiejętności radzenia sobie ze zmianą
 • Stres w pracy w Polsce odczuwa aż̇ 85% aktywnych zawodowo.
 • Szacuje się, że nawet 45% zwolnień́ może być́ branych z powodu chorób wywołanych stresem przenoszonym na innych.
 • Z badania „Nadgodziny” przeprowadzonego przez Hays Poland w 2018 roku wynika, że ponad połowa zatrudnionych pracuje w godzinach nadliczbowych, co jak wiadomo wpływa negatywnie na ich samopoczucie i kondycję fizyczną.
 • Ludzie przeciążeni przestają być zmotywowani, brak odporności psychicznej wpływa zarówno na motywację jak i wydajność.
 • Zbyt duże i długotrwałe napięcie nerwowe wywołane pracą powoduje w pierwszej kolejności utratę̨ satysfakcji, pojawienie się trudności w podejmowaniu decyzji, postrzeganie większości sytuacji jako zagrożenia, ograniczenie mobilizacji, obniżenie koncentracji, pogorszenie stosunków ze współpracownikami oraz obniżenie kreatywności.

Co możemy zaproponować?

Proponujemy regularne spotkania redukujące stres u Państwa pracowników.

Dlaczego regularność?

Techniki oparte na uważności ściśle związane są z budowaniem nowych postaw i nawyków działania w oparciu o neuropatyczność mózgu.  Dzięki pracy poznawczo-behawioralnej oraz technikom medytacyjnym zaadoptowanym do mentalnego treningu uwagi w procesie kilku tygodniowej regularnej pracy z mózgu tworzone są nowe połączenia mające na celu reorganizacje starych wzorców stresowych, adaptację do zmiennego środowiska, samo-naprawę oraz wzmacnianie procesów związanych z wytrwałością i koncentracją.

Plastyczność synaptyczna mózgu

Podczas zaangażowania się w nową naukę i doświadczenia, a także regularną praktykęw mózgu tworzone są nowe połączenia neuronowe. Neurony na tej samej ścieżce komunikują się ze sobą w punkcie spotkań, synapsie. Za każdym razem, gdy ćwiczenia są powtarzane komunikacja lub transmisja synaptyczna wśród neuronów na tej samej ścieżce zwiększa się. Im większa ilość powtórzeń na tej samej ścieżce, tym trwalsze nawyki i nowe sposoby postrzegania.

Elementy Mindfulness

Mindfulness postrzega stres jako osobiste doświadczenie wynikające z osobistej oceny poznawczej człowieka. Doświadczenia te łączą się w mózgu tworząc wzorce stresu. Regularna praktyka technik uważności pomaga odkodować stare wzorce i podczas kilku tygodni regularnej praktyki nauczyć się nowych sposobów reagowania i działania. Zmienić nawyki i rozwinąć inteligencję emocjonaną.

Inteligencja emocjonalna

Od niedawna naukowcy dostarczają coraz więcej dowodów na to, że emocje, a ściślej – inteligencja emocjonalna to czynnik, który decyduje o naszej umiejętności radzenia sobie w życiu praktycznym. Umiejętność ta zawiera w sobie zdolność do radzenia sobie ze stresem, zdolność do adaptowania się do nowych, ciągle zmieniających się warunków życia, ale też zdolność rozumienia uczuć i emocji innych. Pozwala na umiejętne wykorzystanie własnych uczuć w relacjach z innymi ludźmi. Właściwe kontrolowanie emocji pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji. Ułatwia asertywne uznanie własnego błędu, elastyczne dostosowanie się do okoliczności. Umożliwia podążanie za uczuciami i emocjami drugiej strony, z w konsekwencji – konstruktywną współpracę zamiast destrukcyjnej walki.

Pakiet propozycji:

 • regularną praktykę uważności dla pracowników w siedzibie organizacji w formie 2-3 miesięcznych programów redukcji stresu w oparciu o techniki mindfulness
 • wsparcie przy wdrażaniu programu
 • wsparcie przy komunikacji wewnątrzorganizacyjnej
 • program basicoraz programy doskonalące po zakończeniu pierwszego etapu
 • dodatkowe warsztaty doskonalące
 • wykłady, sesje na temat rozwijania uważności prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę

Czym różni się tego rodzaju działanie od innych metod (jak np. standardowe szkolenia)

Jest kompleksowym procesem trwającym kilka miesięcy.

Bazuje na nauce o neuroplastyczności mózgu, RTZ< modelu Odporności Psychicznej i Terapii oznawczo-Behawioralnej – jest kompleksowym programem obejmującym kluczowe zagadnienia z wybranych dziedzin nauki zajmujących się zagadnieniem stresu.

Bazuje na sprawdzonej naukowo metodologii MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) opracowanej przez ptof. Johna Kabat-Zinna.

Łączy w sobie wiedzę psychologiczną i świeckimi technikami medytacji.

Angażuje w sposób trwały, wyrabiając koncentrację i konsekwencję.

Pracuje na postawach.

Rozwija umiejętności inteligencji emocjonalnej.

Stressby – program redukcji stresu  to 2-3 miesięczny kurs redukcji stresu zawodowego w oparciu o mindfulness, którego celem jest pogłębiona praca z obszarem odporności psychicznej.

Jego czas trwania zależny jest od możliwości organizacji, formuła jest elastyczna.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pobierz naszą ramową ofertę.

Zapytaj o więcej:  Sylwia Rogala-Marciniak  508098116

Praca indywidualna ma zupełnie inny wymiar rozwoju, niż spotkania grupowe. Dostosowana do Twoich potrzeb, może być odpowiedzią wszędzie tam, gdzie sytuacja jest wyjątkowa.

Korzyści wynikających z praktyki mindfulness jest bardzo wiele. Pomaga ona redukować ból fizyczny czy psychiczny, a także poznać go i zrozumieć jego naturę. To dąży do akceptacji, a ta w efekcie daje cudowne ukojenie.

Zapraszamy firmy i organizacje, które poszukują dla swoich pracowników programów z zakresu well-being, w których ideą przewodnią będzie zadbanie o pracownika.