Mindfulness w biznesie

Jak bardzo świat się zmienia mogłam doświadczyć na Konferencji Happiness at hybrid work organizowanej we wrześniu przez Kasie Kern i Magdę Ferratti w Krakowie.  Poprowadziłam także warsztat „Mindfulness w drodze do osobistego szczęścia”, tym samym pokazując uważności jako składową tej przemiany, w której jesteśmy nie tylko na wymiarze jednostki, ale także w totalnie globalnym ujęciu.

Idą nowe czasy. To jest już pewne. Nie wrócimy do pracy za biurkami, to też już przesądzone. Uczymy się pracować hybrydowo, łączyć stare z nowym, integrować teorie z praktyką.

Prelekcje rozpoczyna hybrydowa sesja uśmiechniętym Alexem Kjerulf – założycielem Woohoo inc i jednym z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie szczęścia w pracy. Mówi o tym, że WOLNOŚĆ jest podstawą współczesnej pracy.

Jest to też moja obserwacja – kiedyś kotwicą było bezpieczeństwo. Dziś – ludzie chcą wolności wyboru, zamiast kontroli zaufania i możliwości zarządzania swoim czasem. Bo czas to życie.

Jak się okazuje spędzamy 90 tyś godzin w pracy, tak więc warto uczynić ten czas szczęśliwym. Warto też mówić więcej o szczęściu, niż o satysfakcji. Bo satysfakcja jest ulotna, płynie z chwili. A szczęście zbudowane na solidnych fundamentach może być uczuciem osadzenia i spokoju ducha. Jak jednak pokazują liczne badania szczęścia nie daje wracanie do chwili podwyżki. Dają je za to pozytywne emocje, które tworzy atmosfera pracy i relacje.

Zadaniem współczesnych organizacji jest umożliwić ludziom odnajdywanie własnego szczęścia, możliwość rozkwitania („florishing”).To nie jest jednak kwestia „pogoni”, tylko umiejętności zatrzymania i wykorzystania tego, co już mamy.

Jak pokazują liczne raporty jesteśmy przemęczeni – to jednak nie jest prawdziwym problem. Jest nim to, że nie potrafimy się regenerować.

Gosia Czarnecka Z Human Power mówiła pięknie o różnych maskach, które ubieramy:

  • Maska Mocy – „dam radę za wszelka cenę”
  • Maska Spokoju – „wszystko jest ok”
  • Maska Miłości – „kocham wszystkich”…

Tymczasem, gdy opadają maski pojawia się wypalenie. Wraz z nim ogromna potrzeba nauczenia się od nowa „sztuki uważnego życia”, zadbania o balans. „Pracować zgodnie ze swoją biologią” – oto nowe, rodzące się podejście do pracy.

Klimat dla mindfulness

W dzisiejszych czasach lider nie odpowiada już tylko za procesy 
i zadania. Liderzy muszą być także wyposażeni w osobiste zdolności związane z wykorzystaniem własnego umysłu, tak by zarządzać emocjami, reakcjami i decyzjami w trudnych sytuacjach biznesowych – a także wspierać ludzi by potrafili robić to samo.
Jednocześnie wielu zarządzających żyje w stanie psycho-fizycznego wyczerpania, przeciążeni pracą i wyzwaniami mają problemy
z koncentracją, snem, nie są w stanie efektywnie zarządzać swoimi emocjami co przekłada się na relacje interpersonalne.
Praktyka uważności wspiera utrzymanie maksymalnej wydajności, kreatywności i motywacji – nawet w obliczu skrajnego stresu
i ciągłych zmian.

Szacuje się, że skutków stresu w pracy doświadcza w Unii Europejskiej niemal co czwarty pracownik, a 50-60% przyczyn absencji chorobowej ma z nim związek. Stres zajmuje drugie miejsce (po dolegliwościach mięśniowo-szkieletowych) wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową.

Zagubieni we własnych myślach

Psychologowie z Uniwersytetu Harvarda, Matthew A. Killingsworth i Daniel T. Gilbert, za pomocą aplikacji na smartfona pytali 2,2 tys. osób z całego świata, choć głównie z USA, o ich myśli, uczucia i działania w trakcie dnia. W 2010 roku opublikowali wyniki. Okazało się, że przeciętnie człowiek z naszego kręgu cywilizacyjnego spędza 46,9 proc. swojego czasu zagubiony we własnych myślach. Jednocześnie, gdy jesteśmy nieobecni, odnotowujemy o wiele niższy poziom szczęścia niż gdy jesteśmy obecni. (Forbes)

Mindfulness  jest sprawdzoną metodą, opracowaną naukowo ponad 30 lat temu przez prof. Jona Kabat-Zinna i rozwijaną cały czas w Center For Mindfulness przy klinice uniwersyteckiej w Worcester (USA)
został wdrożony na większości Uniwersytetów w Stanach Zjedno- czonych i Wielkiej Brytanii

Jest wykorzystywany w biznesie jako element rozwoju pracowników w organizacjach świadomie inwestujących w kulturę zdrowia jak eBay, Google, Aetna i wiele innych
jak pokazują liczne badania (jest ich w tej chwili już ponad 500) już po kilku tygodniach powoduje pozytywne zmiany w mózgu związane z koncentracją i równowagą wewnętrzną.

Koncern medyczny Aetna wprowadził już w 2014 roku monitorowany program mindfulness dla blisko 15 tys. spośród swoich pracowników. Po zakończeniu kursu rezultaty zaczęły przewyższać oczekiwania. Poziom deklarowanego stresu wśród pracowników spadł średnio
o 28%, a poziom odczuwanego relaksu i jakości snu poprawił o
20%. Firma odnotowała, że dzięki temu uczestnicy programu zyskali dziennie 62 minuty produktywnego czasu, co w skali całej firmy przełożyło się na podniesienie rocznej produktywności o 3 tys. USD
na pracownika w ciągu roku. Jak podkreśla CEO Aetna Mark Bertolini, program mindfulness przyniósł nie tylko zaskakująco wysoki ROI, ale co ważniejsze znacząco poprawił wskaźnik stabilności wzrostu (SGR) dzięki wzmocnieniu długookresowego zaangażowania
i produktywności pracowników.

Liderzy biznesowych programów mindfulness

Wśród globalnych organizacji inwestujących w lekcje uważności
i medytacji dla swoich pracowników warto wskazać liderów takich jak Apple, McKinsey, Procter & Gamble, General Mills, Genetech, eBay. Firmy te wdrożyły i rozwijają zarówno regularne kursy mindfulness i lekcje relaksacji jak również programy redukcji stresu poprzez uważność.
O krok dalej poszedł Google otwierając w 2012 roku szkołę uważnego przywództwa biznesowego pod nazwą Search Inside Yourself Leadership Institute.
Google nie jest pierwszą organizacją z listy Fortune 500, która zdecydowała się uczyć swoich pracowników technik mindfulness, ale
na pewno jest jedną z większych firm, która zaczęły to robić na szeroką skalę. Ich flagowy kurs nazwany “Search Inside Yourself” jest jednym
z najbardziej obleganych wewnętrznych szkoleń w Google.

Dlaczego mindfulness??

Mindfulness to metoda poprawy uważności i świadomej obecności dzięki której znacząco redukuje się stres, poczucie wypalenia, presja czy nerwowość działania. A jak pokazuje praktyka to właśnie stan emocjonalny pracownika oddziałuje w największym stopniu na poziom zaangażowania w pracy, koncentrację w działaniu, popełniane błędy i efektywność radzenia sobie z nimi oraz konfliktowość w relacjach indywidualnych i zespołowych. Liczne badania nad mindfulness wskazują, że już po kilku tygodniach treningu mentalnego technikami mindfuness pojawiają się pozytywne zmiany w mózgu związane z koncentracją i równowagą wewnętrzną.

Mindfulness oznacza bycie „w pełni umysłu”, definiując uważność jako pełną świadomość osiąganą w następstwie celowego i nieosądzającego skierowania uwagi na chwilę bieżącą. W efekcie możliwe staje się widzenie rzeczy dokładnie takimi, jakie są i tylko takimi. Taka na pozór niewielka zmiana sposobu percepcji niesie za sobą ogromny potencjał dając możliwość zatrzymania się i postrzegania sytuacji bez dodawania do niej własnych emocji czy przekonań.

Techniki oparte na uważności ściśle związane są z budowaniem nowych postaw i nawyków działania w oparciu o neuropatyczność mózgu.  Dzięki pracy poznawczo-behawioralnej oraz technikom medytacyjnym zaadoptowanym do mentalnego treningu uwagi w procesie kilku tygodniowej regularnej pracy z mózgu tworzone są nowe połączenia mające na celu reorganizacje starych wzorców stresowych, adaptację do zmiennego środowiska, samo-naprawę oraz wzmacnianie procesów związanych z wytrwałością i koncentracją.

Plastyczność synaptyczna mózgu

Podczas zaangażowania się w nową naukę i doświadczenia, a także regularną praktykę w mózgu tworzone są nowe połączenia neuronowe. Neurony na tej samej ścieżce komunikują się ze sobą w punkcie spotkań, synapsie. Za każdym razem, gdy ćwiczenia są powtarzane komunikacja lub transmisja synaptyczna wśród neuronów na tej samej ścieżce zwiększa się. Im większa ilość powtórzeń na tej samej ścieżce, tym trwalsze nawyki i nowe sposoby postrzegania.

Mindfulness postrzega stres jako osobiste doświadczenie wynikające z osobistej oceny poznawczej człowieka. Doświadczenia te łączą się w mózgu tworząc wzorce stresu. Regularna praktyka technik uważności pomaga odkodować stare wzorce i podczas kilku tygodni regularnej praktyki nauczyć się nowych sposobów reagowania i działania. Zmienić nawyki i rozwinąć inteligencję emocjonaną.

Inteligencja emocjonalna

Od niedawna naukowcy dostarczają coraz więcej dowodów na to, że emocje, a ściślej – inteligencja emocjonalna to czynnik, który decyduje o naszej umiejętności radzenia sobie w życiu praktycznym. Umiejętność ta zawiera w sobie zdolność do radzenia sobie ze stresem, zdolność do adaptowania się do nowych, ciągle zmieniających się warunków życia, ale też zdolność rozumienia uczuć i emocji innych. Pozwala na umiejętne wykorzystanie własnych uczuć w relacjach z innymi ludźmi. Właściwe kontrolowanie emocji pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji. Ułatwia asertywne uznanie własnego błędu, elastyczne dostosowanie się do okoliczności. Umożliwia podążanie za uczuciami i emocjami drugiej strony, z w konsekwencji – konstruktywną współpracę zamiast destrukcyjnej walki.

Zrobić coś inaczej – nie szkolenie a proces

Poprzez działanie procesowe, oparte o różne formy zaangażowania (praca warsztatowa wspólna, elementy angażujące online, praca indywidualna w domu) chcemy aby przekazywane treści osadziły się w kompetencjach uczestników w sposób trwały.

Podstawą tworzenia nowych wzorców reagowania i postępowania jest wytworzenie mięśnia uwagi, który dzięki powtarzalności i konsekwencji pozwoli na wejście na sposób płynny na prace w wymiarze postaw.

Kształtowanie nowych postaw to proces długofalowy, w którym chcemy uwzględnić i zaplanować czas wzlotów i upadków, czas sukcesów i osobistych „porażek”, by przy wsparciu trenera miały one szanse na integrację poprzez refleksje i wgląd w swój styl życia, system przekonań i założeń do własnych możliwości.

Pracując cierpliwie, wytrwale i atmosferze życzliwości chcemy pokazać, że jest to sposób na budowanie nowych nawyków i wprowadzania zmian nawet tam, gdzie wydają się one początkowo niemożliwe.

Ucząc sztuki uważnego podejścia chcemy pokazać, jak można stać się własnym sprzymierzeńcem w rozwoju, a nie ciągłym antagonistą wobec własnych możliwości, czasu i życia.

Dzięki temu pozwolimy w sposób trwały doskonalić i rozwijać inteligencje emocjonalną, która stanowi fundament dla odporności psychicznej i radzenia sobie w sytuacjach napięcia i natężenia.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz plik i zobacz program mindfulness w oparciu o MBSR dla biznesu.

Oferta Mindfulness dla biznesu @Sylwia Roma HOLI