fbpx

Regulamin

ZASADY HOLI Body&Mind Center

Informacje ogólne:

 1. Każdy uczestnik zajęć HOLI Body&Mind Center zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania poniższych zasad.
 2. HOLI Body&Mind Center jest miejscem wyciszenia i kontemplacji. Prosimy o zachowywanie ciszy w trakcie zajęć w obrębie praktyk mindfulness.
 3. Okrycia wierzchnie oraz obuwie prosimy pozostawiać na wskazanych miejscach.
 4. Każdy Uczestnik zajęć w Centrum proszony jest wyłączanie bądź ściszanie, na czas trwania zajęć, telefonów komórkowych i nie wnoszenie ich na salę praktyki.

Formy zajęć i zasady uczestnictwa:

 1. W HOLI Body&Mind Center prowadzone są zajęcia pracy z ciałem służące zrównoważonemu rozwojowi psycho-fizycznemu oraz warsztaty psycho-edukacyjne.
 2. Zajęcia stanowią całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca. Zalecamy przyjście do Centrum na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Potrzebę wcześniejszego wyjścia, należy zgłaszać przed rozpoczęciem lekcji.
 4. Dopuszczalne spóźnienie to max. 5 min – po tym czasie dla bezpieczeństwa Centrum jest zamykane na czas prowadzenia zajęć. Osoba spóźniona wchodzi na salę tak, by nie przeszkadzać praktykującym.
 5. Praktykę jogi oraz inne ćwiczenia wykonujemy zgodnie ze wskazówkami prowadzącego zajęcia. Odpowiedzialność za dolegliwości wynikające z braku przestrzegania wskazówek prowadzącego zajęcia ponosi Uczestnik.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do reagowania na polecenia prowadzącego zajęcia.
 7. Uczestnicy mają prawo odmówić wykonania konkretnych czynności, bez podania przyczyny.
 8. Na zajęcia należy przyjść w wygodnym stroju dostosowanym do rodzaju ćwiczeń.

Regulamin zajęć jogi i innych form pracy z ciałem:

 1. Jogę praktykujemy z pustym żołądkiem. Nie ćwiczymy bezpośrednio po posiłkach. Powinny upłynąć co najmniej dwie godziny od momentu zakończenia obfitego posiłku, jedna godzina po skończeniu lekkiego posiłku. W trakcie zajęć nie powinno się również pić – chyba, że lekarz zaleci inaczej.
 2. Jogę ćwiczymy na boso.
 3. Podczas zajęć prosimy o zachowanie ciszy – nie należy prowadzić rozmów ani w jakikolwiek inny sposób zakłócać ich przebiegu.
 4. Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach za zgodą lekarza od 12 tygodnia ciąży. Prosimy o poinformowanie nauczyciela o swoim stanie.
 5. Panie podczas menstruacji mają oddzielny cykl asan – prosimy o zgłoszenie tego faktu nauczycielowi.
 6. W sytuacji skomplikowanych schorzeń, urazów, problemów zdrowotnych (przebyte operacje, poważne choroby, kontuzje) należy porozmawiać osobiście z nauczycielem, a przede wszystkim skonsultować się z własnym lekarzem lub terapeutą przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach. Nie zgłoszenie problemów zdrowotnych i uczestnictwo w zajęciach bez wiedzy prowadzącego, wyłącza odpowiedzialność Centrum za ewentualne szkody na osobie powstałe w trakcie uczestnictwa w zajęciach.
 7. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (złe samopoczucie, nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach, rwący lub piekący lub kujący ból) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 8. Jeżeli czegoś nie możesz zrobić – nie rób. W zamian nauczyciel pokaże Ci inną wersję tej samej pozycji lub inną pozycję.
 9. Uczniowie praktykujący jogę po raz pierwszy rozkładają matę jak najbliżej nauczyciela. Uczniowie dłużej praktykujący proszeni są ustąpić miejsca nowym uczniom.
 10. Sprzęt, z którego uczestnicy korzystają trzeba po zajęciach odłożyć na właściwe miejsce. Prosimy o staranność.
 11. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny: dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów o niezbyt intensywnym zapachu.
 12. Zachęcamy Uczestników do korzystania z własnych mat do jogi. Centrum dysponuje uniwersalnymi matami, z których mogą korzystać wszyscy uczestnicy zajęć. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 13. Jeżeli uznasz, że mata jest brudna, odłóż ją na bok i poinformuj na recepcji.
 14. Nie należy praktykować jogi po kilkugodzinnym pobycie w upalnym słońcu lub bezpośrednio po saunie czy masażu.
 15. Nie należy praktykować jogi będąc chorym (przeziębienie, kaszel, grypa, wirus itp.). Dbaj o zdrowie innych uczniów.
 16. Nie wolno na własną rękę pomagać innym Uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 17. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów.
 18. Zajęcia odbywają się przy frekwencji wynoszącej 3 lub więcej uczestników z aktywnymi Kartami Członkowskimi.

Organizacja:

 1. W dni ustawowo wolne od pracy Centrum jest nieczynne. W takim wypadku ważność karnetów miesięcznych NIE ulega przedłużeniu.
 2. Centrum zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku zbyt małej frekwencji zarejestrowanych osób oraz z innych ważnych przyczyn. W tym wypadku wszystkie zarejestrowane na zajęcia będą miały możliwość wykorzystania wejścia w kolejnym miesiącu.
 3. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz prowadzącego zajęcia. O ewentualnej zmianie Centrum zobowiązuje się poinformować uczestników z  wyprzedzeniem poprzez publikację na stronie internetowej centrumholi.pl.
 4. Centrum zobowiązuje się informować o istotnych zmianach pocztą elektroniczną. W interesie każdego Uczestnika jest podać aktualny adres e-mail, celem otrzymywania ważnych informacji.
 5. Wszelkie wnioski, uwagi, reklamacje prosimy zgłaszać pisemnie pocztą elektroniczną na adres: klub@centrumholi.pl
 6. Uczestnicy korzystają z wszystkich usług Centrum na własną odpowiedzialność.
 7. HOLI Body&Mind Center nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu i zasad obowiązujących w Centrum.
 8. Osoby korzystające z usług Centrum lub biorące udział w zajęciach oświadczają  iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z wybranej oferty oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2019r.

Opłaty i Członkostwo w Klubie HOLI Body&Mind Center

 1. Członkostwo jest obowiązkowe dla wszystkich klientów korzystających z usług Centrum. Członkostwo powstaje z momentem zalogowania poprzez stronę http://centrumholi.pl/rejestracjacennik lub https://app.fitssey.com/centrumholi/frontoffice/login, z czego wynika fakt zapoznania się oraz akceptacji zasad obowiązujących w Centrum, Regulaminu Centrum oraz wykupienia odpowiedniej Karty Członkowskiej, uprawniającej do korzystania z usług oraz dającej możliwość rezerwacji zajęć.
 2. Z usług Centrum na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie mają prawo korzystać również osoby, które wykupiły jednorazowe wejście na zajęcia, potwierdzając tym samym warunki uczestnictwa i akceptując Regulamin.
 3. Członkostwo w Klubie jest imienne, co oznacza, że nie może być odstępowane osobom trzecim. Karta Członkowska określa czas, na który obowiązuje umowa. W przypadku rezygnacji z usług Centrum przed wygaśnięciem Karty Członkowskiej, Centrum nie zwraca wcześniej uiszczonych opłat członkowskich.
 4. Karta OK SYSTEM, FIT-PROFIT, BENEFIT SYSTEMS, i inne tego typu karty, są akceptowane przez Centrum tylko pod warunkiem współpracy Centrum z firmami świadczącymi tego typu usługi. Posiadacz tego rodzaju karty zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Centrum i obowiązują go takie same zasady jak pozostałych klientów Centrum.

Zapoznaj się z Regulaminem HOLI Body&Mind Center

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

Dziękujemy i życzymy owocnego czasu 🙂

Subscribe to our newsletter